Kryteria naboru

XII Liceum Ogólnokształcące » Kryteria naboru

AKTUALNE kryteria naboru (na rok szkolny 2017/18) pojawią się na przełomie kwietnia i maja - gdy Kurator Oświaty wyda stosowne rozporządzenia.

----------------------

Przedstawiamy kryteria zeszłoroczne - aby kandydaci i ich rodzice mogli MNIEJ WIĘCEJ zorientować się, jak wygląda proces rekrutacji oraz sposób przeliczania punktów w naborze elektronicznym. Spodziewamy się, że w roku szkolnym 2017/18 kryteria naboru nie ulegną wielkim modyfkacjom:

 1. Punkty, pochodzące z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego (max = 100 punktów)
  • j. polski - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • historia i wiedza o społeczeństwie - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • matematyka - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • przedmioty przyrodnicze - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • język obcy na poziomie podstawowym - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
 2. Świadectwo z wyróżnieniem - 5 punktów
 3. Oceny ze świadectwa (=max 80 punktów)
  • język polski + trzy zajęcia edukacyjne, wskazane przez szkołę ponadgimnazjalną:
   - celujący = 20 pkt;
   - bardzo dobry = 16 pkt;
   - dobry = 12 pkt;
   - dostateczny = 8 pkt;
   - dopuszczający = 2 pkt
   ................................................................
   Uwaga! W XII LO trzy ww. zajęcia edukacyjne to:
   1. geografia lub WOS (punktowany będzie ten przedmiot z tych dwóch, z którego uzyskasz wyższą ocenę);
   2. język obcy (punktowany będzie ten język obcy, z którego uzyskasz wyższą ocenę);
   3. WF.
   ................................................................
 4. Wolontariat - 2 pkt.
 5. Inne osiągnięcia (=max 13 punktów) - Uwaga! W przypadku gdy kandydat ma więcej, niż jedno z poniższych osiągnięć, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 (osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie);
  • zawody wiedzy (konkursy) o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty
   • finalista konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
   • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
   • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
  • zawody wiedzy (konkursy) o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty
   • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
   • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
   • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej - artystycznych lub sportowych - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym - 4 punkty,
   • krajowym - 3 punkty,
   • wojewódzkim - 2 punkty,
   • powiatowym - 1 punkt.
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim :
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim :
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty
 • icoprzeliczanie_punktow.xlsx, Program w Excelu do przeliczania ilości punktów w naborze elektronicznym
 • icozal_00006118_01_03.pdf, Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum w latach szkolnych 2012/2 013 - 2 015/2016 , których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej,
 • icozal_00006118_01_05.pdf, Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 201 2/ 201 3 - 201 5/2016
 • icozal_00006118_01_07.pdf, Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym , przez inne podmioty działa jące na terenie szkoły dla uczniów gimnazjów w roku szkol nym 2015/2016 .
 • icozal_00006118_01_08.pdf, Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
 • icozal_00006118_01_09.pdf, Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013 - 2 013/2014 , których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły p onadgimnazjalnej,
 • icozal_00006118_01_10.pdf, Wyka z olimpiad dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 – 2015/2016 , których laureaci i finaliści uzyskują p rawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej