Kryteria naboru

XII Liceum Ogólnokształcące » Kryteria naboru

AKTUALNE kryteria naboru (na rok szkolny 2018/19):

 1. Punkty, pochodzące z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego (max = 100 punktów)
  • j. polski - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • historia i wiedza o społeczeństwie - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • matematyka - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • przedmioty przyrodnicze - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
  • język obcy na poziomie podstawowym - wynik w % pomnożony przez 0,2 (=max 20 pkt)
 2. Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
 3. Oceny ze świadectwa (max = 72 punkty)
  • język polski + matematyka + dwa zajęcia edukacyjne, wskazane przez szkołę ponadgimnazjalną:
   - celujący = 18 pkt;
   - bardzo dobry = 17 pkt;
   - dobry = 14 pkt;
   - dostateczny = 8 pkt;
   - dopuszczający = 2 pkt
   ................................................................
   Uwaga! W XII LO dwa trzy ww. zajęcia edukacyjne to:
   1. geografia lub WOS lub język obcy (punktowany będzie ten przedmiot, z którego uzyskasz wyższą ocenę);
   2. WF.
   ................................................................
 4. Wolontariat - 3 pkt.
 5. Inne osiągnięcia (=max 18 punktów) - Uwaga! W przypadku gdy kandydat ma więcej, niż jedno z poniższych osiągnięć, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 (osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie);
  • zawody wiedzy (konkursy) o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty
   • finalista konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
   • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
   • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
  • zawody wiedzy (konkursy) o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty
   • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
   • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
   • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej - artystycznych lub sportowych - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym - 4 punkty,
   • krajowym - 3 punkty,
   • wojewódzkim - 2 punkty,
   • powiatowym - 1 punkt.
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim :
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim :
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty
  • inne zawody wiedzy, zawody artystyczne lub sportowe, wymienione przez kuratora oświaty
   - na poziomie międzynarodowym - 4p.
   - na poziomie krajowym - 3 p.
   - na poziomie wojewódzkim - 2 p.
   - na poziomie powiatowym - 1 p.

  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia, wynosi 18 pkt.