rewolucja

 
Projekt Edu(R)Ewolucja:

 

DLA NAUCZYCIELA

 

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - [pobierz]

  • REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU [pobierz]

Dla UCZNIA:

 

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU [pobierz]

 

  •  REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU [pobierz]

 

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 40

Rodzaj zajęć

Liczba miejsc

Ilość godzin w tygodniu dla

1 grupy

Informacje dodatkowe

(prowadzący zajęcia)

Zajęcia dodatkowe z matematyki

– II etap edukacji

100

(4 grupy)

2

Anna Theuss

Lidia Kliniewska

Zajęcia dodatkowe z programowania i robotyki – II etap edukacji

28

(2 grupy)

2 Maciej Kosmala
Zajęcia specjalistyczne - logopedyczne

4

(1 grupa)

2 Małgorzata Kaczmarek
Konsultacje kształtujące umiejętność uczenia się matematyki – II etap edukacyjny

5

(1 grupa)

1

Anna Theuss

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych - I etap edukacji

15

(1 grupa)

2 Elżbieta Białodrzewska (przyroda)
Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych – II etap edukacji

30

(2 grupy)

2

Marcin Garbulski

(chemia)

  1. Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. Dokumenty dostępne są  u nauczyciela prowadzącego zajęciaw sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www. zs24.org.pl
  3. Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub koordynator szkolny – pani Beata Szot
  4. Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 11.09.2019 do 20.09.2019 r.
  5. Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do rejestracji na stronie internetowej  www.edurewolucja.pl

Bydgoszcz, 06.09.2019r.

Wednesday the 29th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins