Statut i załączniki


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY [zobacz]

ZAŁĄCZNIKI:

 • 01. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów [zobacz]
 • 02. Protokoły egzaminów (klasyfikacyjnego, sprawdzającego, poprawkowego) [zobacz]
 • 03. Program wychowawczy  - wykreślony
 • 04. Program profilaktyki - wykreślony
 • 05. Regulamin Rady Pedagogicznej [zobacz]
 • 06. Regulamin Rady Rodziców [zobacz]
 • 07. Regulamin Samorządu Uczniowskiego [zobacz]
 • 08. Regulamin oceniania zachowania ucznia [zobacz]
 • 09. Regulamin przebywania uczniów na terenie Zespołu Szkół nr 24 [zobacz]
 • 10. Warunki udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej [zobacz]
 • 11. Procedura zwalniania ucznia z zajęć nieobowiązkowych [zobacz]
 • 12. Procedury skreślania z listy uczniów [zobacz]
 • 13. Procedury w Zespole Szkół [zobacz]
 • 14. Program doradztwa zawodowego [zobacz]
 • 15. Regulamin biblioteki [zobacz]
 • 16. Regulamin świetlicy szkolnej [zobacz]
 • 17. Regulamin stołówki [zobacz]
 • 18. Regulamin przebywania rodziców i osób obcych na terenie szkoły [zobacz]
 • 19. Regulamin wycieczek [zobacz]
 • 20. Regulamin imprez rozrywkowych i sportowych [zobacz]
 • 21. Raport zespołu klasowego [zobacz]
 • 22. Regulamin klasy "0" - wykreślony
 • 23. Warunki realizacji projektu [zobacz]
 • 24. Regulamin placu zabaw i boiska szkolnego - wykreślony
 • 25. Program wychowawczo - profilaktyczny [zobacz]


Dodatkowe dokumenty, zatwierdzone przez radę pedagogiczną:

 • Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Ucznia [zobacz]
 • Procedura dotycząca sytuacji nagłych zaistniałych na terenie szkoły i poza nią [zobacz]
 • Regulamin korzystania z boiska szkolnego [zobacz]
 • Regulamin korzystania z placu zabaw [zobacz]
Wednesday the 22nd. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins